مرحبًا بك في Gunas!

شـرکـت مـا در سـال 1986 در گـبـزه (Gebze) تـاسـیـس شـده اسـت. عـرصـه فـعـالـیـت مـا در مـورد امـور تـولـیـد و صـادرات امـور زراعـی و بـاغـچـه بـانـی و اـزار و آلات دسـتـی مـانـنـد داس بـزرگ، شـانـه، داس، دسـتـه فـلـزی داس و داس بـزرگ مـیـبـاشـد.

ایـن تـولـیـدات بـه کـشـورهـائـی مـانـنـد آلـمـان، ایـتـالـیـا، فـرانـسـه، انـگـلـیـس، اتـریـش، کـشـورهـای مـنـطـقـه بـالـکـان، ایـران الـجـزایـر صـادر شـده و از فـولاد مـرغـوب تـولـیـد شـده و بـه طـرز کـوبـیـده سـاخـتـه شـده و در روغـن سـخـت تـر شـده و سـپـس جـهـت اسـتـفـاده حـاضـر مـیـگـردد.

من نحن

المنتجات

الجودة بواسطة Gunas

أدوات زراعية وحدائق مختلفة ، بما في ذلك المنجلات وخاصة مبيدات الحشرات والمنجل...

خبرة 37 سنوات

أدوات زراعية وحدائق مختلفة ، بما في ذلك المنجلات وخاصة مبيدات الحشرات والمنجل...

التصدير الدولي

تصدير إلى العديد من البلدان في العالم ، وخاصة ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة والنمسا...